GENERELLE BETINGELSER

Rejsen er arrangeret af LIVE Travel ApS med rejsegarantifondsnummer 2268.

Tilbud og accept af tilbud
En aftale om køb af en pakkerejse mellem kunden (dig) og rejsebureauet er indgået og bindende for begge parter, når du accepterer tilbuddet.

Tilbuddet accepterer du, når du foretager betaling.

LIVE Travel fremsender et skriftligt tilbud til dig samt disse almindelige betingelser. Du accepterer tilbuddet skriftligt eller mundtligt inden den i tilbuddet angivne frist. Såfremt du ikke accepterer tilbuddet inden denne frist, er LIVE Travels ikke længere bundet af tilbuddet.

Ved fysisk henvendelse på LIVE Travels salgssted accepterer du LIVE Travelss tilbud ved betaling af hele eller en del af pakkerejsens pris. Du får inden betalingen udleveret disse almindelige betingelser.

Du accepterer rejsebureauets tilbud telefonisk. Rejsebureauet oplyser – inden du accepterer – om relevante vilkår for aftalen, samt hvor du kan finde disse almindelige betingelser. De aftalte vilkår samt disse almindelige betingelser fremsendes til dig, efter aftalen er indgået telefonisk.

LIVE Travel kan ved tydelig tilkendegivelse bestemme, at aftalen først anses for indgået ved din rettidige indbetaling af rejsens pris eller et depositum, som angivet i aftalen. Du har forinden dette tidspunkt modtaget disse almindelige betingelser.

Depositum og restbetaling
Ved bestillingen af rejsen indbetales et depositum på 10% af rejsens pris dog minimum kr. 2000,-. Visse typer af rejser kan have andre betalingsbetingelser, hvilket vil blive oplyst før tilmelding. Restbeløbet skal være indbetalt senest 50 dage før afrejse, med mindre andet er aftalt. Først ved indbetaling af depositum er aftalen gældende for begge parter.
En del flybilletter eller andre ydelser, skal betales kort tid efter reservationen er foretaget, hvilket vil blive oplyst der.

Rejsedokumenter
LIVE Travel fremsender efter aftalens indgåelse et rejsebevis, en ordrebekræftelse, en faktura og/eller en rejseplan). Ca. 3 uger inden rejsen påbegyndes fremsendes billetter, vouchers og eventuelle andre dokumenter til brug på rejsen. Der kan aftales andre tidspunkter for fremsendelse af rejsedokumenter.

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem dig og LIVE Travel – herunder ændringer i pakkerejsen – foregår på den af dig oplyste postadresse eller e-mailadresse. Du er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at LIVE Travel kan kontakte dig både før og under rejsen.

Du har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og straks reagere over for LIVE Travel, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

Afbestilling
Ved afbestilling af din rejse mere end 50 dage før afrejse, mister du det indbetalte depositum. Afbestiller du mellem 49 dage og 14 dage før afrejse, mister du 50 % af rejsens pris. Afbestiller du mindre end 14 dage før afrejse, mister du hele det indbetalte beløb.
I tilfælde hvor depositum udgør hele flybillettens pris og denne billet ikke kan refunderes gælder ovennævnte annulleringsbetingelser for resten af rejsens pris.
Visse typer af rejser og rejseydelser kan være behæftet med strengere annulleringsregler, som vil blive oplyst før rejsen bekræftes.

Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.
Du kan vederlagsfrit afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette, forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder.

For at du kan afbestille vederlagsfrit skal den begivenhed, der berettiger til afbestilling, være fastslået eller dokumenteret på en tilstrækkelig objektiv måde, f.eks. af Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Den ansvarsfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis du ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt. Kan du ikke afbestille vederlagsfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler.

Afbestilling i forbindelse med sygdom.
Vi anbefaler du køber en afbestillingsforsikring som dækker de omkostninger som måtte opstå ved annullering, som følge af akut opstået sygdom. Priser og nærmere regler for forsikringen kan fås ved henvendelse til LIVE Travel.

Ændringer
Med mindre andet er aftalt opkræves et ændringsgebyr på kr. 1000,- pr. person. Dette forudsætter at ændringen foretages mere end 30 dage før afrejse. En del flybilletter og andre ydelser kan ikke ændres efter reservation, hvilket vil blive oplyst inden aftalen indgås.

Prisstigninger
LIVE Travel kan ændre prisen på en pakkerejse, såfremt dette sker mere end 20 dage før afrejsen og kun hvis stigningen skyldes ændringer i brændstofpriser, flyskatter og valutakurser. Disse regler følger lov om pakkerejser.

Rejseforsikring
LIVE Travel anbefaler at du altid har en gyldig rejseforsikring som dækker blandt andet sygdom. LIVE Travel samarbejder med Gouda Rejseforsikring.

Navne
Det er dit ansvar at sørge for at LIVE Travel er blevet oplyst alle navne, som de fremgår af passet. Er forkerte eller mangelfulde navne oplyst ved reservationen, vil det ofte ikke være muligt atændre disse. I visse tilfælde må reservationen annulleres og en ny foretages, hvorfor den oprindelige pris ikke kan garanteres. Forkerte navne kan også give problemer ved check in i lufthavnen.

Pas og visum
Det er dit ansvar at sørge for, at passet er gyldigt mindst 6 måneder efter hjemkomstdatoen. LIVE Travel oplyser dig visumreglerne til det eller de lande din rejse går til. Dette gælder kun for danske statsborgere.

Vaccinationer
LIVE Travel anbefaler at du kontakter Statens Seruminstitut eller egen læge.

LIVE Travels ansvar
LIVE Travel optræder som agent for hoteller og andre leverandører og LIVE Travels ansvar er begrænset til det erstatningsansvar, vores leverandører har i henhold til gældende konventioner.

Salg af flybilletter uden hotel eller andet landarrangement
LIVE Travel optræder som agent for luftfartsselskabet og er derfor alene formidler af flybilletten. LIVE Travel sælger ikke flybilletter i eget navn og modtager således alene din betaling for de købte flybilletter på vegne af luftfartsselskabet. Luftfartsselskabet er din aftalepart, og det er derfor luftfartsselskabet, som er ansvarlig for transportaftalens korrekte gennemførelse. Luftfartselskabets generelle betingelser regulerer aftaleforholdet mellem dig og luftfartsselskabet. Du kan finde de til enhver tid gældende betingelser på luftfartsselskabets hjemmeside.
Da LIVE Travel alene er formidler af transportydelsen, er LIVE Travel som følge heraf ikke ansvarlig for luftfartsselskabets konkurs samt for forsinkelser, aflysninger, anden misligholdelse eller manglende opfyldelse af transportaftalen indgået mellem dig og luftfartsselskabet.
Ovenstående vilkår accepterer du i forbindelse med din accept af disse almindelige betingelser.

 

Overdragelse af flybilletten/rejsen
Som udgangspunkt er det ikke muligt at overdrage flybilletten/rejsen. Hvis du ønsker at overdrage flybilletten/rejsen, skal du kontakte LIVE Travel, som herefter retter henvendelse til luftfartsselskabet og øvrige leverandører.

 

Reklamationer
Skal anmeldes til LIVE Travel så hurtigt som muligt, så LIVE Travel har mulighed for at afhjælpe problemet. Er du utilfreds med rejsen kan der klages til Pakkerejseankenævnet.

 

Rettidigt fremmøde
Hvis du ikke benytter sig af flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Det er derfor ikke muligt kun at anvende visse strækninger af en flyrejse. F.eks. kan du ikke kun benytte dig af hjemrejsen.

 

Du skal have afsluttet check in i overensstemmelse med de i rejsedokumenterne oplyste tidspunkter og steder for seneste check in både på ud- og hjemrejsen. Du er ansvarlig for at gøre opmærksom på dig selv i check in-køen, hvis du kan forudse, at du ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter.

 

Du skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere dig om, hvorvidt der måtte være blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er anført i rejsedokumenterne. Du er forpligtet til senest 24 timer før afrejse at undersøge på luftfartsselskabets hjemmeside, om der er foretaget ændringer i afrejsetidspunkter.

 

Du skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og – tider for de inkluderede flystrækninger. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte, og er uden for LIVE Travels kontrol.

 

Modtager LIVE Travel information om ændringer foretaget af luftfartsselskabet, vil du blive oplyst herom hurtigst muligt på den af du anførte e-mailadresse. Du forpligter sig til i forbindelse med købet at oplyse en gyldig e-mailadresse og accepterer samtidig at modtage ændringer på denne samt løbende holde sig opdateret på ændringer

 

Jura
Eventuelle søgsmål mod LIVE Travel skal afgøres ved Sø og Handelsretten i København.

 

 

 

  • Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.

Kunden kan vederlagsfrit afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette, forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder.

 

For at kunden kan afbestille vederlagsfritskal den begivenhed, der berettiger til afbestilling, være fastslået eller dokumenteret på en tilstrækkelig objektiv måde, f.eks. af Udenrigs-ministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Den ansvarsfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt. Kan kunden ikke afbestille vederlagsfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler